FINAL wellatschool notext

 Stödja barn med medicin
och psykiska behov i skolan

 

facebook Instagram Twitter

 

Psykologiska terapier

prata

Information om en rad psykologiska terapier och behandlingar

Psykoterapi

 

Vad är psykoterapi?

Psykoterapi och psykoterapeutisk rådgivning kallas samtalsterapier. De är psykologiska behandlingar för mental hälsa och känslomässiga problem som ångest, depression och stress. Behandlingen levereras av en utbildad terapeut och kan ske genom en till en session, gruppsessioner, online, via telefon eller med familjenheten. Psykodynamisk psykoterapi, CBT, DBT, konstterapi, dramaterapi, musikterapi och rörelseterapi är alla typer av psykoterapi. Gemensamt för dem är att de kallas samtalsterapier och involverar en terapeut som arbetar med "patienten" eller "klienten".

Hur fungerar psykoterapi?

Psykoterapi involverar vanligtvis regelbundna möten samtidigt och samma plats varje vecka eller två veckor. I de flesta fall kommer behandlingslängden att komma överens med psykoterapeuten inom en månad efter det att behandlingen påbörjats. Vad som händer under en session anses vanligtvis vara konfidentiellt och kommer bara att diskuteras med psykoterapeutens handledare.

Psykoterapi ger en miljö där patienten / klienten uppmuntras att uttrycka hur de mår och få insikt i de frågor de står inför. Terapeuten syftar till att hjälpa patienten / klienten att hitta bättre sätt att hantera eller åstadkomma förändringar som hjälper till att förbättra deras psykiska hälsa och välbefinnande.

Vilka är fördelarna med psykoterapi?

Det finns goda bevis som visar att psykoterapi kan hjälpa till med ångest, depression, trauma och psykotiska symtom.

Kognitiv beteendeterapi CBT

 

Vad är CBT?

Kognitiv beteendeterapi (CBT) är en psykologisk behandling, en "samtalsterapi". Det fungerar genom att hjälpa människor att förstå hur problem börjar och vad som håller dem igång. CBT innebär att man fokuserar på tankar, känslor och beteenden och hur de kopplas ihop. CBT är en evidensbaserad behandling (forskningsstudier har visat att den är effektiv) som har visat sig vara effektiv för att hjälpa unga människor med ett stort antal problem, inklusive:

 • ångest
 • depression
 • dåligt självförtroende
 • tvångssyndrom
 • posttraumatisk stressyndrom
 • kronisk trötthet
 • kronisk smärta

CBT kan levereras genom möten ansikte mot ansikte med en terapeut samt via online-program som är utformade och utvecklade för behandling av vissa psykiska tillstånd som ångest.

Hur fungerar CBT?

Genom att förstå kopplingen mellan tankar, känslor och beteende är det möjligt att nå en bättre förståelse för problemet.

Processen innefattar:

 • Arbetar för att förstå det enskilda problemet
 • Identifiera länkar mellan tankar, känslor och beteende.
 • Arbetar för att försöka förstå vad som håller problemet igång.
 • Testa olika sätt att lösa problem

Vilka är fördelarna med CBT?

CBT kan hjälpa till att förbättra hur en ung person tänker och känner. Detta uppnås genom att kunna närma sig situationer på ett mer balanserat sätt. Detta hjälper till att lösa problem och känna mer kontroll över livshändelser.

Dialektisk beteendeterapi DBT

 

Vad är DBT?

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en typ av samtalbehandling. Den är baserad på kognitiv beteendeterapi (CBT) men har anpassats för att hjälpa människor som upplever känslor mycket intensivt. Centralt i DBT är förhållandet mellan terapeut och klient. Förhållandet fungerar som en motivator för att arbeta mot positiv förändring.

Hur fungerar DBT?

DBT arbetar med principerna för att hitta en balans mellan acceptans och förändring. Terapin fungerar genom att hjälpa individen acceptera att de har svårt att reglera känslor som sedan kan leda till ohjälpsamma och destruktiva beteenden. Det andra elementet i terapin arbetar med färdigheter som kan hjälpa hantera or byta ohjälpsamma beteenden.

Terapin har tre delar:

 • 1-1 sessioner med en terapeut. Dessa sessioner äger rum regelbundet, vanligtvis varje vecka. Det terapeutiska förhållandet är centralt för DBT.
 • Skicklighets träning. Färdigheter lärs ut och övas i gruppmiljö. Det finns fyra färdighetsmoduler: mindfulness, interpersonell effektivitet, nödintolerans och emotionell reglering.
 • Telefonkris sessioner. Terapeuten är tillgänglig via telefon om individen behöver hjälp i en omedelbar kris (självmordskänsla) eller behöver hjälp med att använda nya färdigheter.

Vilka är fördelarna med DBT?

DBT utvecklades först för att stödja personer som diagnostiserats med borderline personlighetsstörning, men forskning har visat att det är effektivt för vissa människor som upplever, självskada, självmordsförsök och depression. De viktigaste fördelarna med DBT är att lära sig acceptera att det finns ett problem i första hand och att arbeta aktivt på ett praktiskt sätt för att lära sig och utveckla färdigheter som kan användas när ohjälpsamma tankar och beteenden uppstår. Terapeuten arbetar för att stödja det enskilda arbetet för att acceptera det de känner men för att hantera sitt beteende på ett mer balanserat och positivt sätt.

Konstterapi

 

Vad är konstterapi?

Konstterapi är en form av psykoterapi som använder konstmedier som sin primära kommunikationsform. Det är inte nödvändigt att ha tidigare erfarenhet eller skicklighet inom konst. Konstterapi levereras av utbildade och registrerade konstterapeuter. Kunder kan ha ett stort antal svårigheter, funktionshinder eller diagnoser. Dessa inkluderar emotionella, beteendemässiga eller mentala hälsoproblem, inlärnings- eller fysiska funktionsnedsättningar, livsbegränsande tillstånd, neurologiska tillstånd och fysiska sjukdomar. Konstterapi tillhandahålls individuellt eller i grupper beroende på individens behov.

Hur fungerar konstterapi?

Det övergripande syftet med konstterapi är att åstadkomma förändring och tillväxt på en personlig nivå genom användning av konstmaterial i en säker och underlättande miljö. Konstterapeuter arbetar med barn, ungdomar, vuxna och äldre.

Vilka är fördelarna med konstterapi?

Konstterapi är inte beroende av talat språk och kan därför vara till hjälp för alla som har svårt att uttrycka sina tankar och känslor verbalt.

Musikterapi

 

Vad är musikterapi?

Musikterapi är en etablerad terapeutisk intervention. Det bygger på tanken att alla har förmågan att svara på musik. Musik har makten att ansluta till människor på ett antal nivåer och det är denna anslutning som utnyttjas av musikterapeuter. Genom att engagera sig i levande musikinteraktion kan terapi hjälpa till att underlätta kommunikationsförmåga, utveckla självförtroende, öka självmedvetenhet och medvetenhet om andra och förbättra koncentrations- och uppmärksamhetsfärdigheter.

Hur fungerar musikterapi?

Musikterapi levereras av utbildade och registrerade musikterapeuter.

Centralt för hur musikterapi fungerar är det terapeutiska förhållandet som etableras och utvecklas, genom engagemang i levande musikalisk interaktion och spel mellan en terapeut och klient. Det är inte nödvändigt att ha erfarenhet av att spela eller lära sig ett musikinstrument för att genomgå musikterapi.

Ett brett utbud av musikstilar och instrument kan användas, inklusive rösten, och musiken improviseras ofta. Att använda musik på detta sätt gör det möjligt för klienter att skapa sitt eget unika musikalspråk för att utforska och ansluta till världen och uttrycka sig. 

Vilka är fördelarna med musikterapi?

Musikterapi kan hjälpa människor som har drabbats av skada, sjukdom eller funktionshinder att uttrycka sina känslor, minska isolering och uppmuntra social interaktion.

Musikterapi är inte beroende av talat språk. Det ses som ett effektivt terapeutiskt ingripande för människor som kan ha svårt att kommunicera muntligt.

Dramaterapi

 

Vad är dramaterapi?

Dramaterapi är en typ av psykologisk terapi. Den använder performance för att utveckla det terapeutiska förhållandet. Drama-terapeuter är både konstnärer och kliniker och använder sin utbildning i drama och terapi för att hitta ett sätt att engagera kunder i psykologiska, emotionella och sociala förändringar.

Hur fungerar dramaterapi?

Dramaterapeuter utbildas för att hjälpa klienter att hitta det lämpligaste mediet för dem att delta i grupp- eller individuell terapi för att ta itu med och lösa, eller göra oroande problem mer uthärdliga.

Dramaterapi använder en rad scenkonsttekniker som berättelser, myter, lektexter, dockteater, masker, rörelse och improvisation för att utforska svåra och smärtsamma upplevelser.

Dramaterapi kan levereras individuellt men det levereras oftare som gruppterapi.

Vilka är fördelarna med dramaterapi

Dramaterapi är ett sätt att bearbeta känslor och lösa problem. Det indirekta tillvägagångssättet för att utforska frågor och svårigheter gör dramaterapi lämplig om det är för svårt att hantera direkt med en känsla eller svårighet. Det finns bevis för att dramaterapi kan hjälpa till att bygga självförtroende och utveckla kommunikationsförmåga. Det kan användas framgångsrikt med barn, ungdomar och vuxna som upplever en rad psykiska tillstånd.

Psykiatrisk medicinering

 

Behandlingar för mentala hälsoförhållanden kan innefatta användning av medicinering tillsammans med psykologiska terapier. 

Användbar information om utbudet av läkemedel finns här:
www.mind.org.uk/information-support/drugs-and-treatments/medication/about-medication

Support

välbefinnande paus

CBT

Information om CBT från Mind, en ledande välgörenhetsorganisation för mental hälsa
https://www.mind.org.uk/information-support/drugs-and-treatments/cognitive-behavioural-therapy-cbt/about-cbt/

Information om CBT från Royal College of Psychiatrists 

DBT

Information om DBT från Mind, en ledande välgörenhetsorganisation för mental hälsa
https://www.mind.org.uk/information-support/drugs-and-treatments/dialectical-behaviour-therapy-dbt/about-dbt

Psykoterapi

Information från Royal College of Psychiatrists
https://www.rcpsych.ac.uk/mental-health/treatments-and-wellbeing/psychotherapies

Information från The Mental Health Foundation
https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/t/talking-therapies

Konstterapi

British Association of Art Therapists
https://www.baat.org/About-Art-Therapy

Information om konst och kreativa terapier från välgörenhetsorganisationen Mind
https://www.mind.org.uk/information-support/drugs-and-treatments/arts-and-creative-therapies/about-arts-and-creative-therapies/

Dramaterapi 

Information från British Association of Drama Therapists 
 
Information om konst och kreativa terapier 
 

Musikterapi 

Information från British Association of Music Therapy 
 
Information från den största välgörenhetsorganisationen för musikterapi 

 

 

 

Följ oss

Följ oss
Delta i samtalet
facebook Instagram Twitter

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev
Registrera dig för vår  NYHETSBREV